محصولاتکودکپوشک های معمولی

پوشک های معمولی

پوشک های معمولی در دوسایز بزرگ و متوسط تولید میشود
پوشک معمولی سایز بزرگ تعداددر بسته20عدد و تعداد در کیسه18 بسته
 پوشک معمولی سایز متوسط تعداددر بسته20عدد و تعداد در کیسه20 بسته

تصاویر